Публічні консультації з громадськістю – 2020

22.12.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Роменської міської ради»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 37929833_____________________________________________

фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 42000, Сумська область, м. Ромни, вул. Пригородська, 187

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),

моб.тел 098-39-40-971

контактний номер телефону)

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Видобування підземних вод з водоносного комплексу верхнього-середнього палеогену (берекська, межигірська свити) на Процівському водозаборі_КП «Міськводоканал» РМР Роменського родовища», що розташоване на північно-західній околиці м. Ромни, мікрорайон “Процівка”, здійснюється для забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, передача води населенню та вторинним водокористувачам.

Технічна альтернатива 1.

Водозабір Процівський – майновий комплекс комунальної власності складається з п’яти свердловин №№3,4,5,6,8, обладнаних на водоносний комплекс у відкладах верхнього-середнього палеогену (берекська та межигірська свити).

Експлуатація Процівського водозабору Роменского родовища підземних вод ведеться наявним фондом обладнання у межах об’єму затверджених запасів.

КП «Міськводоканал» РМР  засноване Роменською міською радою, планує свою діяльність на майні власником якого  є  територіальна громада м. Ромни та передається на баланс комунального  підприємства на праві  господарського відання  і  складається з водозабірних споруд, обладнання, водогонів, насосних станцій та ін.). КП «Міськводоканал» РМР» визнано Рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради №137 від 22.09.2020 року виконавцем послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на території м. Ромни.

Технічна альтернатива 2. (нульова альтернатива)

Відмова від провадження планової діяльності призведе до відсутності централізованого водопостачання в м. Ромни

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність планується на земельній ділянці комунальної власності Роменської міської ради Сумської області; кадастровий номер 5910700000:02:036:0029, площею 2,5226 га, що знаходиться за адресою: м. Ромни, вул. О.Костюка, земельна ділянка 60.

Експлуатаційні запаси підземних вод Процівської ділянки Роменского родовища затверджені УТКЗ України протоколом від 13.07.1967 р №2493. Тому розгляд місця провадження планової діяльності за територіальними альтернативами є недоцільним.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Розгляд місця провадження  планової діяльності за територіальними альтернативами недоцільно.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням господарсько-питних та виробничих потреб населення, установ та підприємств міста Ромни, покращенням економічної ситуації в місті:

 забезпечення робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцевий бюджет.

Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Ділянка Роменського родовища, що експлуатується Процівським водозабором КП «Міськводоканал» РМР, складається з 5 свердловин обладнаних на водоносний комплекс у відкладах берекської та межигірської свит. Видобута підземна вода використовується для забезпечення власних питних і санітарно-гігієнічних та виробничих потреб, передача води населенню та вторинним водокористувачам.  В результаті геологорозвідувальних робіт на родовищі оцінені та затверджені УТКЗ України експлуатаційні запаси питних підземних вод водоносного комплексу у берекських і межигірських відкладах верхнього та середнього палеогену у кількості 46,7 тис.м3/добу по родовищу..

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

 Дотримання умов дозволу на спеціальне водокористування;

щодо технічної альтернативи 2

 не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1

 Дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2

 не розглядається

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

На ділянці Процівського водозабору використовується закрита система забору, накопичення та розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам, які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходиться на північно-західній околиці м. Ромни, мікрорайон “Процівка”. КП «Міськводоканал» РМР майно передається на праві господарськоого відання (водозабірні свердловини, насосні станції та обладнання), що знаходиться на земельній ділянці, яка знаходиться у власності Роменської міської ради.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

на атмосферне повітря – відсутній;

на водне середовище –допустиме зниження підземних вод у водоносному комплексі у відкладах бекрекської  та межигірської свит верхнього та середнього палеогену

на рослинний і тваринний світ – відсутній;

 вплив на клімат і мікроклімат – негативний вплив не очікується;

 вплив на техногенне середовище – відсутній;

 вплив на природно-заповідний фонд –пам’ятки архітектури, історії і культури, зони рекреації, культурного ландшафту  – відсутній.

щодо технічної альтернативи 2

не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

соціальне середовище – відсутній;

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Згідно ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 р. цей об’єкт відноситься до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (п. 13 ч. 3 водозабір підземних вод, що перевищує 300 м3/добу).

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив на довкілля відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування корисних копалин – питних підземних вод) ,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною службою геології та надр України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

_Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрацї,

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

40000 м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. +38(0542)77-08-61Е-mаі1: ovd.sumy@gmail.com Контактна особа: Шкробот Інна Вікторівна.

 


Повідомлення

 

Під час проведення громадського обговорення, проекту документу державного планування  «Проект  детального планування території колишнього консервного заводу по вул.  Прокопенка, 43 в м. Ромни Сумської області», яке тривало з  24.11.2020 по 24.12.2020, за даний час, зауважень та пропозицій по даному обговоренню від громадськості не надходило.

 


Повідомлення

Під час проведення громадського обговорення,  проекту «Детальний план території в м. Ромни Сумської області на вулиці Полтавській, 10, (територія обмежена, вул. Полтавська, вул. Засульська та р. Сула) яке тривало з  19.11.2020 по 18.12.2020, за даний час, зауважень та пропозицій по даному обговоренню від громадськості не надходило.


Оголошення 

Відповідно до ст. 5, ст 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Виконавчий комітет Роменської міської ради Сумської області повідомляє про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування “Проект  детального планування території колишнього консервного заводу по вул.  Прокопенка, 43 в м. Ромни Сумської області”.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документів державного планування –  Роменська міська рада.

Дата початку процедури громадського обговорення Звіту про СЕО 11.12.2020р . Термін процедури громадського обговорення становить 30 днів, тобто з 11.12. 2020 р по 09.01.2021р;

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді);

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектами документів державного планування,  Звітами про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документів державного планування  – Роменська міська радам. Ромни, б-р Шевченка, 2, e-mail: misto@romny-vk.gov.ua;

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції; відділ містобудування та  архітектури Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, б-р Шевченка, 2, e-mail: misto@romny-vk.gov.ua; mistobud@romny-vk.gov.ua.

Строки подання зауважень і пропозицій 30 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з 11.12. 2020р по 09.01.2021р;

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Роменська міська рада.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проектів документів державного планування – відсутня;

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ документу державного планування “Проект детального планування території колишнього консервного заводу по вул. Прокопенка,43 в м. Ромни Сумської області” (Розділ “Охорона навколишнього природного середовища”)

 

Оголошення 

Відповідно до ст. 5, ст 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Виконавчий комітет Роменської міської ради Сумської області повідомляє про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування “Проекту детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни Сумської області”.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документів державного планування –  Роменська міська рада;

Дата початку процедури громадського обговорення Звіту про СЕО 11.12.2020. Термін процедури громадського обговорення становить 30 днів, тобто з 11.12 2020р по 09.01 2021р.;

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді);

Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектами документів державного планування,  Звітами про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документів державного планування  – Роменська міська рада, м. Ромни, б-р Шевченка, 2, e-mail: misto@romny-vk.gov.ua;

Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції: відділ містобудування та  архітектури Роменської міської ради за адресою: м. Ромни, б-р Шевченка,2, e-mail: misto@romny-vk.gov.uamistobud@romny-vk.gov.ua;

 Строки подання зауважень і пропозицій –30 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з 11.12.2020р по 09.01 2021р.;

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Роменська міська рада.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проектів документів державного планування відсутня.;

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ документу державного планування «Проект детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни Сумської області» (Розділ “Охорона навколишнього природного середовища”)


Оголошення про початок процедури визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Виконавчий комітет Роменської міської ради Сумської області повідомляє про початок визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,  обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування на розроблення “Проект  детального планування території колишнього консервного заводу по вул.  Прокопенка,43 в м. Ромни Сумської області”.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документу державного планування – Роменська міська рада.

Дата початку процедури громадського обговорення  18.11.2020р.  Термін процедури громадського обговорення – 15 днів від дати початку,  тобто з 18.11.2020р по 02.12.2020р

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.

Орган, від якого можна отримати інформацію про проект  документу державного планування та екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування  –  Роменська міська рада та Управління містобудування та архітектури  Роменської міської ради.

Із Заявою  та проектом документа державного планування можливо ознайомитися на офіційному сайті Роменської міської ради – https://romny-vk.gov.ua, у розділі «Публічні консультації з громадськістю», а також у приміщенні   відділу містобудування та архітектури Роменської міської ради  за адресою: 42000, Сумська область, м.Ромни, вул.Аптекарська,19. тел. +380 5448 5-40-94 ,e-mail: mistobud@romny-vk.gov.ua.

Орган, до якого подаються зауваження – відділ містобудування та  архітектури Роменської міської ради за адресою: м. Ромни б-р Аптекарська,19, e-mail: mistobud@romny-vk.gov.ua.

Строки подання зауважень і пропозицій – 15 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з 18.11.2020р по 18.12.2020р

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Департамент захисту довкілля та енергетики  Сумської обласної державної адміністрації http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/  та Роменська міська рада.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.

  Заява про обсяг СЕО_Прокопенка

 


Оголошення про початок процедури визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Роменської міської ради Сумської області повідомляє про початок визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,  обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування на розроблення – «Проект детального планування території житлового кварталу по вул. Оболонській в м. Ромни Сумської області».

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документу державного планування – Роменська міська рада.

Дата початку процедури громадського обговорення  18.11.2020 р  Термін процедури громадського обговорення – 15 днів від дати початку,  тобто з 18.11.2020р по 02.12.2020р

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.

Орган, від якого можна отримати інформацію про проект  документу державного планування та екологічну інформацію, у тому числі пов’язану зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування  –  Роменська міська рада та Управління містобудування та архітектури  Роменської міської ради.

Із Заявою  та проектом документа державного планування можливо ознайомитися на офіційному сайті Роменської міської ради – https://romny-vk.gov.ua, у розділі «Публічні консультації з громадськістю», а також у приміщенні   відділу містобудування та архітектури Роменської міської ради  за адресою: 42000, Сумська область, м.Ромни, вул.Луценка,19 тел. +380 5448 5-40-94, e-mail: mistоmud@romny-vk.gov.ua.

Орган, до якого подаються зауваження – відділ містобудування та  архітектури Роменської міської ради за адресою: м. Ромни б-р Шевченка, 2, e-mail: mistobud@romny-vk.gov.ua.

Строки подання зауважень і пропозицій – 15 днів з дати початку процедури громадського обговорення, тобто з 18.11.2012 р. По 02.12.2020 р.

Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Департамент захисту довкілля та енергетики  Сумської обласної державної адміністрації http://www.pek.sm.gov.ua/index.php/uk/  та Роменська міська рада.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.

  Заява про обсяг СЕО_Оболонський


Повідомлення

Під час проведення громадського обговорення, проекту «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вулиці Береговій в м. Ромни Сумської області (2 черга)», яке тривало з 16.09.2020 по 16.10.2020, за даний час, зауважень та пропозицій по даному обговоренню від громадськості не надходило.

  

До уваги роменців пропонується   Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вулиці Береговій, в м.Ромни, Сумської області, 2- га черга

ЗВІТ

про результати проведення громадського обговорення щодо присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко

Відповідно до протоколу № 5 від 02 липня 2020 року комісії при Виконавчому комітеті ради комісії з найменування об’єктів топоніміки, спорудження пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних, антоційних дощок, проводиться громадське обговорення щодо присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.  Відповідне оголошення про початок обговорення було розміщено на офіційному сайті Роменської міської ради у розділі: Громадські обговорення – публічні консультації з громадськістю та в газеті «Вісті Роменщини» від 7.08.2020 № 32. Усі бажаючі протягом місяця з 03.08. – 03.09.2020 року мали змогу надавати пропозиції та зауваження  за адресою б-р. Шевченка, 2., к. 19, на електронну адресу vp@romny-vk.gov.ua та за телефоном 5 32 78. Контактна особа: головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики Купко Ольга Сергіївна.

У вищезазначений термін до відділу з питань внутрішньої політики надійшло 13 телефонних дзвінків та 30 повідомлень на електронну адресу про підтримку присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.

За результатами обговорення відділом з питань внутрішньої політики підготовлено проект рішення для розгляду депутатів Роменської міської ради щодо присвоєння звання Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.

 

Повідомлення

про початок процедури розгляду та  врахування  пропозицій  громадськості                 містобудівної документації –детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м.Ромни Сумської області ( 2-а черга)

 

1.Метою проведення обговорення є:  отримання пропозицій та зауважень по розробленій містобудівній документації- детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м.Ромни Сумської області ( 2-а черга)

 

Для громадського обговорення представлені наступні матеріали:

 

ТЕКСТОВА ЧАСТИНА

Пояснювальна записка;

 

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Схема розташування території у планувальній структурі м.Ромни             М1:5000;

План існуючого використання території.Опорний план

Схема існуючих планувальних обмежень                                                                  М1:1000;

Проектний план. Схема прогнозованих планувальних                               М1:1000;

 обмежень. Креслення поперечних профілів вулиць                                     М1:200;

План червоних ліній                                                                                                     М1:1000;

Схема організації руху транспорту і пішоходів                                             М1:1000;

Схема інженерної підготовки території та вертикального планування       М1:1000

Схема інженерних мереж,споруд та використання підземного простору   М 1:1000;

Схема інженерно- технічних заходів цивільного захисту

( цивільної оборони)                                                                                                     М1:1000.

2.Основні техніко- економічні показники:

Період дії документу- перший етап-5-7 років,2 етап-15-20 років;

Розрахунок на кількість населення-264 чол .;

Проектна площа – 15,7 га;.

Заплановано:

88 садибних житлових будинки;

торгово- розважальний центру (спорт зал,магазини,кінотеатр);

багатофункціональний центр-(аптека,магазини,підприємство харчування,відділення банків,майстерня побутового обслуговування,опорний пункт охорони правопорядку)

дошкільний дитячий заклад ( передбачено проектом  1-ї черги будівництва)

3.Відомості про замовника та проектну організацію:

Замовник– виконком Роменської міської ради

Розробник –ТОВ « Архітектурно- просторове планування» м. Київ

4.Підстава для розроблення містобудівного обгрунтування  – рішення сімдесят першої сесії міської ради сьомого скликання від 26.02.2020 року

5.Місце ознайомлення з містобудівною документацією та надання пропозицій  офіційний веб-сайт виконкому Роменської міської ради http:/romnyvk.gov.ua/ (розділ – громадські обговорення,підрозділ – публічні консультації з громадськістю) Фойє будівлі  міської ради (1-й поверх)

 6.Відповідальна особа  за організацію розгляду пропозицій – начальник відділу містобудування та архітектури – Литвиненко Ю.А.

7.Строк подання  та строк завершення розгляду пропозицій   – з 16.09.2020 р по 16.10.2020 р.

 1. Місце подання пропозицій та зауважень –м. Ромни б-р Шевченка, 2 каб.№ 9 ( 1-й поверх)

8.1 Подання пропозицій та врахування пропозицій громадськості– відповідно до частини шостої статті 21 Закону України “Про регулювання  містобудівної  діяльності”  (  3038-17  )  пропозиції подаються   громадянами   у   письмовому  вигляді  із  зазначенням прізвища,  ім’я  та  по  батькові,  місця  проживання,   особистим підписом  і  повинні  містити  обґрунтування  з  урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів правил.

9.Прилюдне експонування та презентація проекту –  24.09.2020 року о 14-00 в сесійному залі Роменської міської ради за адресою м. Ромни б-р Шевченка,2 ( 3 –й поверх)

 

Заступник міського голови                                                            Сергій ХОРОНЬКО

 

 

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОГО РІВНЯ «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)»

 

 1. Замовник: Виконавчий комітет Роменської міської ради
 2. Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)» розроблений відповідно до Рішення Роменської міської ради сімдесят першої сесії сьомого скликання від 26.02.2020 р.

Виконання Детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації проектних рішень Генерального плану м. Ромни, коригування або уточнення окремих його положень, особливо в частині планувальної організації і розвитку території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального зонування з метою упорядкування існуючої забудови з формуванням комплексного благоустрою, озеленення, мережі пішохідних зв’язків і проїздів, що органічно поєднують внутрішньодворові простори, сади з місцями відпочинку, дитячими майданчиками, з входами в будинки.

Детальний план території пов’язаний з іншими документами державного планування:

 • Стратегія сталого розвитку України до 2030 року;
 • Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року;
 • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
 • Стратегія регіонального розвитку Сумської області до 2027 року;
 • Генеральний план м. Ромни.

 

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Види планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» в межах території документу державного планування наступні:

 • зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення;

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування – «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)». Реалізація проектних рішень детального плану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунт, ландшафт,  повітря, поверхневі води:

–     забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів;

–     забруднення атмосфери викидами від транспортних засобів;

–     утворення та відведення стічних вод;

–     акустичний вплив (шумове забруднення під час будівельних робіт);

–     вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт.

 

б)      для територій з природоохоронним статусом:

Об’єкти природно-заповідного фонду у межах детального плану території та прилеглих територіях відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від реалізації документа державного планування – Детального плану території  – відсутні.

 

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території не буде затверджено

Детальним планом території передбачається удосконалення планувальної структури кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту. Основними цілями територіального планування є створення сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, збереження природної і культурної спадщини.

Альтернативним варіантом є відмова від запланованої діяльності, так званий «нульовий варіант» без впровадження проектних рішень.

При цьому розглядається вплив на довкілля та прогноз його змін (наскільки вони можуть бути оцінені на базі наявної екологічної інформації та сучасного рівня наукових знань) без реалізації документу державного планування.

Не затвердження документу державного планування – детального плану території унеможливлює ефективне регулювання землекористуванням на території кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту та здійснення містобудівної діяльності.

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення проекту державного планування – «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)», їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як детальний план території, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу.

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

 • визначення цілей охорони довкілля, в тому числі здоров’я населення, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні;
 • розгляд стратегічний цілей та проблем в інших актах законодавства;
 • аналіз природних умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • прогноз можливих змін в природних екосистемах при реалізації запланованої діяльності та пропозиції щодо перспективного моніторингу стану довкілля після реалізації рішень проекту державного планування.

Під час стратегічної екологічної оцінки використовуватимуться такі методи та критерії:

 • метод цільового аналізу – дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;
 • застосування альтернативних сценаріїв дозволить оцінити альтернативні шляхи просторового розвитку території та їх екологічні та соціальні наслідки
 • аналіз на відповідність містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 • врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

З метою запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування уся запроектована в детальному плані території проектна діяльність повинна здійснюватися відповідно до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проектування містобудівної документації.

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки для запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування передбачається провести аналіз містобудівних регламентів стосовно обмеження використання земельних ділянок у зонах з особливими умовами використання територій, які встановлюються на підставі схеми планувальних обмежень, що розповсюджуються на територію міста, схеми інженерної підготовки та зон охорони пам’яток культурної спадщини.

 

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  і складається з наступних розділів:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень проекту державного планування – «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)» з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території кварталу житлових будинків для учасників АТО по вул. Береговій в м. Ромни Сумської області (2-а черга)» подаються до: Виконавчий комітет Роменської міської ради за адресою:   м.Ромни б-р Шевченка, 2 каб.9,  Email:mistobud@romnyvk.gov.ua відповідальна особа – начальник відділу містобудування та архітектури Литвиненко Юрій Анатолійович

Строки подання:

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення цієї заяви до 20 вересня 2020 року (відповідно до пп.5,6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

Обговорення питання присвоєння Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко

Відповідно до рішення комісії при Виконавчому комітеті Роменської міської ради з найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, бульварів міста, присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, проводиться громадське обговорення  щодо присвоєння Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко.

 

Усі бажаючі протягом місяця з 03.08. – 03.09.2020 року  можуть надавати пропозиції та зауваження щодо присвоєння назви Роменському центру комплексної реабілітації для дітей (осіб) з інвалідністю ім’я Наталії Осауленко: б-р. Шевченка, 2., к. 19 або на електронну адресу vp@romny-vk.gov.ua

 

Контактна особа: головний спеціаліст відділу з питань внутрішньої політики Купко Ольга Сергіївна, тел. (05448) 5-32-78.

 

Результати проведення громадського обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті міста, сторінка https://romny-vk.gov.ua/ в розділі «Громадські обговорення»- “Публічні консультації з громадськістю”

 

За повідомленням відділу з питань внутрішньої політики

 

 Повідомлення

У відповідності до п.9 ст. 17 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності» відділ містобудування та архітектури Виконавчого комітету Роменської міської ради, як уповноважений орган з питань містобудування та архітектури  органу місцевого самоврядування, проводить моніторинг реалізації генерального плану міста затвердженого в липні місяці 2017 року.

Пропозиції щодо внесення змін до генерального плану міста просимо надсилати на офіційний пошту відділу містобудування та архітектури Роменської міської радиmistobud@romny-vk.gov.ua.

Основне креслення генерального плану з пояснювальною запискою яке знаходиться https://romny-vk.gov.ua/generalniy-plan-mista/,та план зонування м. Ромни з пояснювальною запискою( розроблений в складі генерального плану) який знаходиться https://romny-vk.gov.ua/karta-mista-perelik-vulic/ на офіційному сайті Роменської міської ради.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля